Statut Fundacji

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI SZTUKA CZŁOWIEKA

(wyciąg ze statutu Fundacji)

Celami Fundacji są:

a/ przybliżenie społeczeństwu szeroko pojętej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych;
b/ zapewnienie twórcom możliwości godziwego życia;
c/ likwidacja barier na linii twórca-odbiorca sztuki;
d/ uświadomienie społeczeństwu istnienia i znaczenia konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bycia twórcą;
e/ zmiana postrzegania sztuki przez społeczeństwo na odbiór jej jako nieodłącznego i niezbędnego elementu rzeczywistości;
f/ zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla działań proekologicznych oraz idei „fair trade” w sztuce i życiu codziennym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a/ wspieranie, promocję i ułatwianie rozwoju kariery artystom profesjonalnym i nieprofesjonalnym, artystom rzemieślnikom, przedstawicielom ginących zawodów, twórcom ludowym;
b/ pomoc i doradztwo członkom powyższych grup twórczych, a także rzecznictwo w zakresie ochrony ich praw;
c/ udostępnianie osiągnięć działalności twórczej;
d/ animowanie i ułatwianie twórcom kontaktów interdyscyplinarnych;
e/ prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie sztuki, ekologii i małej przedsiębiorczości;
f/ współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury;
g/ wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których zakres działań jest zbieżny z celami Fundacji;
h/ każdą inną działalność wspomagającą rozwój kultury, sztuki, tradycji, świadomość ekologiczną i przedsiębiorczość